Brukervilkår

Sist oppdatert 31.07.2019

Brukervilkår

1. OM DENNE AVTALEN

Dette dokumentet, sammen med vår personvernserklæring, danner samlet sett en avtale (samlet betegnet «Avtalen»). I tillegg til Avtalen gjelder de til enhver tid relevante bestemmelser som for øvrig følger av norsk lov. Partene i Avtalen er deg som bruker/kunde (heretter også «Brukeren», «du» eller «deg») og Tjommi AS, Lars Hillesgate 30, 920 696 589 (heretter også «vi»eller «oss»).

Vi kan ikke tilby deg bruk av Tjommi før du har lest og samtykket til vilkårene i Avtalen, og ber deg lese den nøye. Avtalen inneholder blant annet informasjon om vårt ansvar, ditt ansvar, Tjommis funksjon og måten vi behandler personopplysninger på.

Du kan når som helst trekke deg fra denne Avtalen, men merk at du da ikke lenger vil få tilgang til Tjommi

2. OM TJOMMI

Tjommi kan hjelpe deg med å identifisere endringer i pris på et produkt du allerede har kjøpt hos en tredjeperson. For at Tjommi skal kunne hjelpe deg med å identifisere prisendringer, må du først ha registrert produktet/kvitteringen fra kjøpet i Tjommi.

Etter at produktet/kvitteringen er registrert, vil Tjommi søke etter prisendringer på identiske produkt i inntil 60 dager. Dersom en prisendring blir identifisert i denne perioden, vil du få varsel om prisendringen i Tjommi. Varselet vil vise forskjellen mellom opprinnelig og ny pris («Differansen») på produktet.

Dersom produktet er kjøpt hos en tredjeperson som har et prisløfte/-garanti, vil Tjommi tilby deg hjelp til å få forsøke å få Differansen tilbakebetalt. Hjelpen vil bestå i at Tjommi sender e-post til selgeren av produktet, hvor det blir fremmet krav under selgerens prisløfte/-garanti. For at Tjommi skal kunne hjelpe deg med dette må du først betale et vederlag til Tjommi («Vederlaget»). Vederlaget vil være en nærmere fastsatt prosentandel av Differansen, og vil bli vist som en totalsum i Tjommi, se punkt 4 om pris under.

Du kan fritt velge om du ønsker at Tjommi skal hjelpe deg med å forsøke å få Differansen tilbakebetalt. Dersom du velger å la Tjommi hjelpe deg, og forutsatt at tredjepersonen aksepterer å tilbakebetale Differansen, vil hele beløpet bli utbetalt direkte fra tredjeperson til din bankkonto (som må være meddelt til Tjommi og verifisert på forhånd). Dersom tredjepersonen ikke utbetaler Differansen innen 50 dager har du rett på å få tilbakebetalt Vederlaget.

3. FØR DU BRUKER TJOMMI

Alle vilkårene under må være oppfylt før du kan bruke Tjommi:

 • Du må være over 16 år.
 • Du må være bosatt i Norge.
 • Du må ha lest og akseptert denne Avtalen, inkludert personvernserklæringen.
 • Du må ha en mobiltelefon som støttes av Appen og norsk telefonnummer.
 • Du må ha en e-postadresse.
 • Du må verifisere ditt kontonummer
 • Du må ha godkjent alle øvrige avtaler fra tredjepersoner som er nødvendige for bruk av mobiltelefonen din. Dette vil typisk være leverandør av telefonen din, telefonens operativsystem, men kan også være andre selskaper som tilbyr tjenester som er nødvendige for å bruke Tjommi.
 • Du må gi Tjommi de nødvendige tillatelsene på din enhet. Hvilke tillatelser som kreves, finner du i personvernerklæringen.

4. HVA KOSTER DET Å BRUKE TJOMMI

Tjommi kan lastes ned og brukes gratis til identifisering av prisendringer. Dersom du ønsker at Tjommi skal hjelpe deg med å få tilbakebetalt Differansen, må du imidlertid betale et Vederlag.

Vederlaget blir beregnet som en prosentandel av Differansen. Per dagens dato er Vederlaget 20 %av Differansen. Dersom du for eksempel har kjøpt et produkt for NOK 10 000, og det blir identifisert en prisendring fra NOK 10 000 til NOK 9 000, utgjør Vederlaget som må betales for å få hjelp til å forsøke å få tilbakebetalt Differansen NOK 200, beregnet slik:

Opprinnelig prisNOK 10 000
Ny prisNOK 9 000
Differanse:
NOK 1 000
VederlagNOK 200 (tilsvarende 20 % av Differansen)

Tjommi tar forbehold om endring av prosentsats, og dermed også endring i pris/Vederlag. Hver gang du får muligheten til å be Tjommi om hjelp, vil du få et pristilbud, og det er pristilbudet som vises i Tjommi i forbindelse med det enkelte oppdrag som er gjeldende/bindende. I tillegg til Vederlaget kan det påløpe andre kostnader, slik som forbruk av mobildata og liknende.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer også at vi kan kommunisere med deg direkte gjennom Tjommi, til telefonnummeret du har oppgitt og/eller på oppgitt e-postadresse.

6. VÅRT ANSVAR

1. Dersom brukeren bare bruker gratisfunksjonene (å identifisere prisendringer på produkt) skal Tjommi AS ikke ha noe ansvar. Dette innebærer blant annet at vi ikke er ansvarlig for:

 • Tap eller skade som skyldtes at et tilbud/prisendring ikke kommer frem til deg;
 • Tap eller skade som følge av feilaktig eller unøyaktig informasjon fra tredjepersoner;
 • Tap eller skade på mobiltelefonen
 • Tap eller skade som oppstår grunnet en tredjepartsleverandør slik som Stripe, mobiloperatør eller leverandør av din enhet eller dens operativsystem.
 • Tap eller skade som oppstår som følge av at du eller en annen person har misbrukt Tjommi eller opptrådt i strid med denne Avtalen.

2. Dersom du velger å betale for at Tjommi skal kontakte selgeren, gjelder i tillegg følgende:

Du har rett til å kreve Vederlaget tilbakebetalt dersom selger/tredjeperson ikke har utbetalt Differansen innen 50 dager etter at du betalte Vederlaget til Tjommi AS, forutsatt at den manglende utbetalingen ikke skyldtes:

 • At du eller en annen person har opptrådt i strid med Avtalen;
 • At du har opptrådt i strid med annen relevant lovgivning;
 • At du har oppgitt eller lagt inn feil eller mangelfull informasjon

For å få tilbakebetalt Vederlaget må du ta kontakt med Tjommi AS på e-post hallo@tjommi.app. Forutsatt at vilkårene er oppfylt vil utbetaling skje innen 30 dager etter at vi har mottatt e-posten fra deg.

Vi gjør oppmerksom på at vårt oppdrag er begrenset til å sende e-post med krav om utbetaling under prisløfte/-garantien. Dersom selger/tredjeperson ikke utbetaler Differansen (uansett grunn og uavhengig av om den manglende betalingen er rettmessig eller ikke), har Tjommi AS ikke plikt til å forfølge kravet videre. Vårt ansvar er med andre ord også begrenset til å tilbakebetale Vederlaget i en slik situasjon.

7. DITT ANSVAR

Du er ansvarlig for at informasjonen som vi mottar og anvender i forbindelse med levering av Tjommi er korrekt, fullstendig og oppdatert. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, adresse, e-post, telefonnummer, kontonummer og kvittering (inkludert tidspunkt for kjøp, kjøpesum, navn på produkt m.v.).

Når du bruker Tjommi er du også ansvarlig for at Tjommi brukes til det formål den er designet for, og innenfor rammene av denne Avtalen og relevant lovgivning. Tjommi kan i tillegg bare brukes av privatpersoner. Eventuelle selskap, bedrifter og andre organisasjoner må inngå en særskilt avtale med Tjommi AS om bruk.

Som bruker av Tjommi bekrefter du for øvrig at du ikke vil:

 • bruke Tjommi som ledd i handlinger som er straffbare etter norsk lov, slik som eksempelvis svindel, underslag, hvitvasking m.m.;
 • på eller gjennom Tjommi krenke andres privatliv;
 • formidle uautorisert annonsering, reklame eller liknende på eller gjennom Tjommi;
 • bruke automatiserte midler for å få tilgang til eller bruke Tjommi;
 • sabotere, kopiere, slette, endre eller på annen måte manipulere kildekoden til Tjommi;
 • på eller gjennom Tjommi dele støtende materiale eller materiale beskyttet av norsk lov, inkludert åndsverksloven;
 • la andre å overtre/opptre i strid med Avtalen gjennom din brukerkonto;
 • bruke Tjommi i strid med god forretningsskikk;
 • bruke Tjommi i strid med våre visjoner og verdier
 • bruke enheten Tjommi er installert på i strid med leverandørenes bruksvilkår.

8. BRUDD PÅ DITT ANSVAR SOM BRUKER

Dersom vi har grunn til å tro at du bruker Tjommi i strid med Avtalen eller relevant lovgivning har vi rett til å suspendere din brukerkonto. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd, har vi rett til å heve Avtalen. Tjommi har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil forsøke å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet (dersom det er mulig).

Ved brudd på Avtalen eller relevant lovgivning forbeholder vi oss også retten til å kreve erstatning for eventuelle tap, avslutte din brukerkonto, utestenge deg fra Tjommi midlertidig eller permanent og/eller anmelde forhold som er straffbare etter norsk lov.

9. AVTALER MED TREDJEPARTER

Tjommi avhenger av flere tredjepartstjenester for å fungere. Ved å godta denne avtalen godtar du at mislighold av Avtalen kan ha konsekvenser for andre avtaler du har inngått som ikke vi er part i. Dette vil typisk være, men er ikke begrenset til, vilkår for nedlastning av Appen gjennom portaler som Google Play og Apple App Store. Tjommi AS er ikke direkte knyttet til slike tjenester.

10. ENDRINGER I DENNE AVTALEN

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i avtalen som ikke er til din ugunst. Dette kan blant annet være tilfellet når vi retter skrivefeil, senker takster, presiserer hvordan Tjommi fungerer eller utvider vårt ansvar.

Utenom dette kan vi også endre prosentsatsene for fremtidige Vederlag, men ikke for et Vederlag som allerede er betalt (se punkt 4). Gjeldende prosentsats vil komme frem før du godtar at Tjommi kontakter en bedrift på dine vegne.

Ved endringer i Avtalen vil vi opplyse om dette gjennom e-post eller Tjommi direkte minst to uker på forhånd. Endres Avtalen til din ugunst

11. VARIGHET OG OPPHØR AV AVTALEN

Avtalen gjelder frem til:

 • Vi endrer brukervilkårene til din ugunst. Se pkt. 10 for mer informasjon.
 • Tjenesten fjernes fra markedet. Avtalen opphører dersom vi avvikler eller legger ned driften av tjenesten Tjommi.
 • Du avslutter din brukerkonto. Du kan når som helst trekke deg fra denne Avtalen ved å avslutte din brukerkonto hos oss. Dette gjør du ved å gå til profil, deretter sikkerhet og personvern.
 • Vi avslutter din brukerkonto. Dersom vi mener at du ikke har overholdt det ansvar som fremgår av denne Avtalen kan vi avslutte din brukerkonto.
 • Vi suspenderer din brukerkonto. Dersom du blir midlertidig utestengt fra Tjenesten vil du måtte akseptere våre gjeldende bruksvilkår på nytt.

12. RETTSVALG OG KLAGEORGAN

Denne Avtalen er regulert av og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Enhver tvist som springer ut av Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke kan løses ved klage direkte til oss, kan klage rettes til:

Du kan klage til Forbrukerrådet på nett. Nærmere instrukser for hvordan klage rettes til Forbrukerrådet finnes på https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Klage kan rettes ved å fylle ut skjemaet her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

Dersom partene ikke lykkes i å finne en løsning ved endt klagesak i Forbrukerrådet vedtar partene – med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning - Bergen tingrett som rette verneting for eventuelle tvister som springer ut av Avtalen.