Brugervilkår

Sist oppdatert 19.06.2020

Brugervilkår

1. OM DENNE AFTALE

Dette dokument udgør sammen med vores fortrolighedserklæring en aftale (samlet benævnt "aftalen"). Ud over aftalen er de til enhver tid underlagt relevante bestemmelser, der ellers følger af dansk lov. Parterne i aftalen er du som bruger / kunde (i det følgende også "Brugeren", "du" eller "dig") og Tjommi AS, Lars Hillesgate 30, 920 696 589 (i det følgende også "vi" eller "os").

Vi kan ikke tilbyde dig brugen af Tjommi, før du har læst og accepteret betingelserne i aftalen og anmoder om, at du læser den omhyggeligt. Aftalen indeholder oplysninger om vores ansvar, dit ansvar, Tjommis funktion og den måde, vi behandler personoplysninger på.

Du kan til enhver tid trække dig ud af denne aftale, men bemærk at du ikke længere vil være i stand til at få adgang til Tjommi.

2. OM TJOMMI

Tjommi kan hjælpe dig med at identificere ændringer i prisen på et produkt, du allerede har købt fra en tredjepart. For at Tjommi skal hjælpe dig med at identificere prisændringer, skal du først have registreret produktet / kvitteringen fra købet i Tjommi.

Efter at produktet / kvitteringen er registreret, vil Tjommi søge efter prisændringer på det samme produkt i op til 60 dage. Hvis der identificeres en prisændring i denne periode, får du besked om prisændringen i Tjommi. Meddelelsen viser forskellen mellem den originale og den nye pris ("Forskellen") på produktet.

Hvis produktet købes fra en tredjepart, der har et løfte / garanti eller lignende arrangement, der giver dig ret til forskellen, vil Tjommi tilbyde dig hjælp til at forsøge at få forskellen tilbagebetalt. Hjælpen vil bestå af, at Tjommi sender en e-mail til sælgeren af ​​produktet, hvor krav fremsættes under sælgers prisløfte / garanti. For at Tjommi kan hjælpe dig med dette, skal du først betale et gebyr til Tjommi ("vederlaget"). Vederlaget vil være en specificeret procentdel af forskellen og vises som en samlet sum i Tjommi, se punkt 4 om pris nedenfor.

Du kan frit vælge, om du vil have Tjommi til at hjælpe dig med at prøve at få forskellen tilbagebetalt. Hvis du vælger at lade Tjommi hjælpe dig, og forudsat at tredjeparten accepterer at tilbagebetale forskellen, betales hele beløbet direkte fra tredjeparten til din bankkonto (som skal meddeles Tjommi og verificeres på forhånd). Hvis tredjeparten ikke betaler forskellen inden for 50 dage, har du ret til refusion.

3. FØR DU BRUGER TJOMMI

Alle betingelserne nedenfor skal være opfyldt, før du kan bruge Tjommi:

 • Du skal være over 16 år
 • Du skal være bosiddende i Danmark
 • Du skal have læst og accepteret denne aftale, herunder fortrolighedserklæringen
 • Du skal have en mobiltelefon understøttet af appen og et dansk telefonnummer
 • Du skal have en e-mailadresse
 • Du skal bekræfte dit kontonummer
 • Du skal have godkendt alle andre tredjepartsaftaler, der er nødvendige for brugen af din mobiltelefon. Dette vil typisk være udbyderen af din telefon, din telefons operativsystem, men kan også være andre virksomheder, der tilbyder tjenester, der er nødvendige for at bruge Tjommi.
 • Du skal give Tjommi de nødvendige tilladelser på din enhed. Du finder de krævede tilladelser i fortrolighedserklæringen.4. HVAD KOSTER DET AT BRUGE TJOMMI

Tjommi kan downloades og bruges gratis til at identificere prisændringer. Hvis du imidlertid ønsker, at Tjommi skal hjælpe dig med at inddrive forskellen, skal du betale et vederlag.

Vederlaget beregnes som en procentdel af forskellen. Fra dagens dato er vederlaget 20% af forskellen. For eksempel, hvis du har købt et produkt for 10.000 kroner, og en prisændring fra 10.000 til 9.000 kroner identificeres, betales vederlaget for at hjælpe med at forsøge at inddrive forskellen på DKK 200, beregnet som følger:

Oprindelig pris: 10.000 kroner

Ny pris: 9.000 kroner

Forskel: 1.000 kroner

Vederlag: DKK 200 (svarende til 20% af forskellen)

Tjommi tager forbehold for en ændring i procent og dermed også en ændring i pris / aflønning. Hver gang du har mulighed for at bede Tjommi om hjælp, modtager du et tilbud, og det er det tilbud, der vises i Tjommi i forbindelse med den enkelte opgave, der er aktuelle / bindende. Ud over vederlaget kan andre omkostninger afholdes, såsom forbrug af mobildata og lignende.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Ved at indgå denne aftale accepterer du, at aftalen indgås på et elektronisk medium, og at det samme gælder for ændringer til aftalen. Du accepterer også, at vi kan kommunikere med dig direkte gennem Tjommi, til det telefonnummer, du har angivet og / eller til den givne e-mailadresse.

6. VORES ANSVAR

1. Hvis brugeren kun bruger de gratis funktioner (til at identificere ændringer i produktprisen), har Tjommi AS intet ansvar. Dette betyder blandt andet, at vi ikke er ansvarlige for:

 • Tab eller skade på grund af et tilbud / prisændring, der ikke kommer til dig;
 • Tab eller skade som følge af forkerte eller unøjagtige oplysninger fra tredjepart;
 • Tab eller skade på mobiltelefonen
 • Tab eller skade forårsaget af en tredjepartsleverandør, såsom Stripe, din mobiloperatør eller din enhed eller dens operativsystemudbyder
 • Tab eller skade, der skyldes, at du eller en anden person har misbrugt Tjommi eller handlet i strid med denne aftale

2. Hvis du vælger at betale for at Tjommi skal kontakte sælgeren, gælder følgende også:

Du har ret til at kræve tilbagebetalt betaling, hvis sælgeren / tredjepart ikke har betalt forskellen inden for 50 dage efter, at du betalte betalingen til Tjommi AS, forudsat at den manglende betaling ikke skyldtes:

 • At du eller en anden person har handlet i strid med aftalen;
 • At du har handlet i strid med anden relevant lovgivning;
 • At du har givet eller indtastet forkerte eller mangelfulde oplysninger

For at modtage en refusion skal du kontakte Tjommi AS via e-mail hallo@tjommi.app. Forudsat at betingelserne er opfyldt, foretages betaling inden for 30 dage efter modtagelse af e-mailen fra dig.

Bemærk, at vores opgave er begrænset til at sende e-mails med betalingskrav under prisløftet / garantien. Hvis sælgeren / tredjepart ikke betaler forskellen (uanset grund og uanset om manglen er legitim eller ej), har Tjommi AS ingen forpligtelse til at forfølge kravet videre. Med andre ord er vores ansvar også begrænset til at tilbagebetale vederlaget i en sådan situation.

7. DIT ANSVAR

Du er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, vi modtager og bruger i forbindelse med levering af Tjommi, er nøjagtige, komplette og ajourførte. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kontonummer og kvittering (inklusive købstidspunkt, købspris, produktnavn osv.).

Når du bruger Tjommi, er du også ansvarlig for at bruge Tjommi til det formål, som det er designet til og inden for rammerne af denne aftale og gældende lov. Derudover kan Tjommi kun bruges af private. Selskaber, virksomheder og andre organisationer skal indgå en separat aftale med Tjommi AS om brug.

Som bruger af Tjommi bekræfter du også, at du ikke ønsker at:

 • bruge Tjommi som en del af handlinger, der er strafbare efter dansk lov, såsom svig, ærekrænkelse, hvidvaskning af penge osv.;
 • på eller gennem Tjommi, krænker andres privatliv;
 • formidle uautoriseret annoncering, reklame eller lignende på eller gennem Tjommi;
 • bruge automatiserede midler til at få adgang til eller bruge Tjommi;
 • sabotere, kopiere, slette, ændre eller på anden måde manipulere Tjommis kildekode;
 • på eller gennem Tjommi dele stødende materiale eller materiale beskyttet af dansk lov, herunder lov om intellektuel ejendomsret;
 • tillade andre at overtræde / handle i strid med aftalen gennem din brugerkonto;
 • bruge Tjommi i strid med god forretningsskik;
 • brug Tjommi i modsætning til vores visioner og værdier
 • brug enheden Tjommi i strid med leverandørernes brugsbetingelser.8. OVERTRÆDELSE AF DIT ANSVAR SOM BRUGER

Hvis vi har grund til at tro, at du bruger Tjommi i strid med aftalen eller relevant lovgivning, har vi ret til at suspendere din brugerkonto. Hvis brugen ikke ophører, eller brugen udgør et væsentligt brud, har vi ret til at opsige aftalen. Tjommi har ingen forpligtelse til at give dig besked, før en opsigelse af aftalen finder sted, men vil bestræbe sig på at give dig sådan en meddelelse og mulighed for at rette op på situationen (hvis muligt).

I tilfælde af brud på aftalen eller relevant lovgivning forbeholder vi os også retten til at kræve erstatning for eventuelle tab, opsige din brugerkonto, suspendere dig fra Tjommi midlertidigt eller permanent og / eller rapportere forhold, der er strafbare efter dansk lov.

9. AFTALER OM TREDJEPARTER

Tjommi er afhængig af, at flere tredjeparts tjenester fungerer. Ved at acceptere denne aftale er du enig i, at overtrædelsen af ​​denne aftale kan have konsekvenser for andre aftaler, som du har indgået, som vi ikke er part i. Disse vil typisk være, men er ikke begrænset til, betingelserne for at downloade appen via portaler som Google Play og Apple App Store. Tjommi AS er ikke direkte tilknyttet sådanne tjenester.

Du accepterer også, at appen eller visse funktioner muligvis kræver, at brug af tredjeparts tjenester fungerer optimalt.

10. ÆNDRINGER I DENNE AFTALE

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i aftalen, som ikke er til skade for dig. Dette kan f.eks. Være tilfældet, når vi retter skrivefejl, sænker takster, specificerer, hvordan Tjommi fungerer eller udvider vores ansvar.

Bortset fra dette kan vi også ændre procenterne for fremtidigt vederlag, men ikke for et allerede betalt vederlag (se punkt 4). Den aktuelle procentdel vises, før du accepterer, at Tjommi kontakter et firma på dine vegne.

I tilfælde af ændringer i aftalen underretter vi dette via e-mail eller Tjommi direkte mindst to uger i forvejen. Ændres aftalen til ulempe for dig (…..) ??

11. VARIGHED OG AFSLUTNING AF AFTALEN

Aftalen er gyldig indtil:

 • Vi ændrer brugsbetingelserne til din ulempe. Se afsnit 10 for mere information.
 • Tjenesten fjernes fra markedet. Aftalen ophører, hvis vi opsiger eller indstiller driften af tjenesten Tjommi.
 • Du annullerer din brugerkonto. Du kan til enhver tid trække dig fra denne aftale ved at opsige din brugerkonto hos os. Dette gør du ved at gå til profil, derefter sikkerhed og privatliv.
 • Vi lukker din brugerkonto. Hvis vi mener, at du ikke har overholdt det ansvar, der er anført i denne aftale, kan vi ophæve din brugerkonto.
 • Vi suspenderer din brugerkonto. Hvis du midlertidigt er forbudt fra Tjenesten, bliver du nødt til at acceptere vores nuværende brugsbetingelser igen.

12. RETSVALG OG KLAGEORGAN

Denne aftale er reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

Enhver tvist, der opstår som følge af aftalen, skal forsøges løst ved forhandling. Hvis tvisten ikke kan løses ved en klage direkte til os, kan klagen rettes til:

Du kan klage til Forbrugerrådet online. Yderligere instruktioner om, hvordan man klager til forbrugerrådet, kan findes på https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan-starter-du-en-klagesag/

Europa-Kommissionens klageportal kan også bruges, hvis du ønsker at indgive en klage. Klage kan rettes ved at udfylde formularen her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

Hvis parterne ikke lykkes med at finde en løsning i den endelige sag i Forbrugerrådet, beslutter parterne - medmindre andet er fastsat i den gældende lovgivning - Bergen tingrett som det rette værneting for eventuelle tvister, der måtte opstå i henhold til aftalen.